Bewoners van een door aardbevingen geteisterde provincie doen hun verhaal.

Stop de vergeten ramp in Groningen!

Beste lezer,

 

De sfeer in Groningen wordt grimmiger, constateerde dagblad Trouw in december. Veel Groningers hebben de hoop inmiddels opgegeven. Mooie beloftes hebben er wel voor gezorgd dat een deel van de buitenstaanders denkt dat alles is opgelost, voor veel gedupeerden zelf is er niet of nauwelijks iets veranderd.

Bij zijn aantreden deed minister Wiebes beloftes. “Dit is Nederlands overheidsfalen van on-Nederlandse proporties” stelde hij tijdens zijn eerste bezoek aan Groningen. Hij constateerde dat de schadeafhandeling stil lag en de versterking van woningen te langzaam ging. Wat hem betreft moest alles nu in een ‘snelkookpan’.

Maar aan het einde van deze regeerperiode moeten we opnieuw concluderen dat  het voor tienduizenden Groningers helemaal niet goed kwam. Van slechts 5% van de gebouwen is de versterking afgerond. In 2020 zijn 167 versterkte gebouwen opgeleverd. Op dit tempo duurt het 160 jaar voor alle woningen op de lijst aan de beurt zijn gekomen! Opnieuw is een deel van de schadeafhandeling stilgelegd. Schade aan funderingen wordt voor velen niet vergoed. Het uitkeren van compensatie van de waardedaling is pas net gestart en zorgt nu alweer voor nieuw onrecht.

Op deze site staan verhalen van zo’n 200 gedupeerden verzameld tussen oktober 2019 en januari 2021. Hun verhalen maken ongelofelijk pijnlijk duidelijk hoe groot de Haagse vernielzucht was. Gedupeerden worden nog steeds gewantrouwd door Den Haag. Voor elke euro compensatie moest en moet worden gestreden. Gedupeerden zijn letterlijk vermorzeld in een gigantische bureaucratie opgetuigd door de overheid. Door de manier waarop de staat met Groningen omgaat zijn duizenden ziek.

Deze verhalen laten zien dat het systeem failliet is. Al jarenlang pleit de toezichthouder van de staat, SODM, voor een crisisaanpak. Ook met de nieuwe wet op de versterking kiest het kabinet er opnieuw voor om daar niet mee te komen. Albert Einstein zei het juist: “We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”. De ramp in Groningen lossen we niet op met nieuwe beloftes of mooie woorden maar alleen met daden.

Wij pleiten voor een echte crisisaanpak met één loket voor schade, versterking en compensatie van waardedaling en immateriële schade. Een einde aan de harteloze bureaucratie en het wantrouwen van gedupeerden. In het volgende kabinet komt er een minister enkel belast met Groningen om met volle aandacht deze ramp aan te pakken en eindelijk tempo te maken met oplossen. Geen ongelijkheid maar een rechtvaardige oplossing voor iedereen. Eindelijk echt zeggenschap voor Groningers over hun eigen huis en toekomst. Hieronder volgen onze 10 voorstellen voor een rechtvaardige wet en een deltaplan voor Groningen.

In de verhalen lees je hoeveel scheuren er in onze huizen zitten en door de hardvochtige aanpak van de staat, ook in onze harten. We hebben al heel lang geen moment meer te verliezen.

 

Sandra.

 

 

Onze 10 alternatieven

 

  1. Crisisaanpak Nu!

Alleen met een echte crisisaanpak kan de ramp in Groningen worden aangepakt. Met een crisisaanpak kan er eindelijk tempo worden gemaakt en kunnen alle Groningers de eerste maanden van 2021 duidelijkheid krijgen wanneer hun woning wordt versterkt. Het kabinet moet het geld en de mensen hiervoor vrijmaken.

 

  1. Eén organisatie en een eigen minister voor Groningen

Bewoners worden nu vermorzeld tussen talloze tandeloze instanties. De overheid – landelijk, provinciaal en lokaal – mag nooit meer tegenover de gedupeerden staan maar moet bondgenoot zijn voor de inwoners. In het nieuwe kabinet komt er een minister speciaal voor Groningen. Er komt één organisatie met mandaat waar gedupeerden terecht kunnen voor zowel schadeafhandeling, versterking, de compensatie van waardedaling en immateriële schade.

 

  1. Zeggenschap voor Groningers

Gedupeerden zijn jarenlang gewantrouwd en geminacht. In de door ons voorgestelde nieuwe aanpak krijgen bewoners eindelijk zeggenschap en regie over hun eigen huis, leven en toekomst. Bewoners moeten zelf kunnen kiezen of ze een bedrag uitgekeerd willen krijgen om zelf de versterking en/of schadeherstel te regelen, steun van A-Z willen bij schadeherstel en/of versterking of kunnen, in geval van sloopnieuwbouw, voor een voor hen passende nieuwbouwwoning kiezen. Groningers krijgen weer wettelijk dezelfde rechten als alle Nederlanders.

 

  1. Tempo omhoog

Om te garanderen dat het tempo van compensatie van gedupeerden omhoog gaat wordt een hoge dwangsom ingevoerd die wordt uitgekeerd aan gedupeerden als de overheid zich niet aan de termijnen houdt. In de nieuwe versterkingswet heeft het kabinet zichzelf één heel jaar de tijd gegeven om te beslissen over versterkingsadviezen. Die termijn wordt teruggebracht naar maximaal 4 maanden.

 

  1. Rechtvaardige schadeafhandeling

Er staan momenteel ruim 30.000 schademeldingen open en een deel van de schadeafhandeling is geheel stilgelegd. Een deel van de gedupeerden meldt schade niet meer omdat nog steeds voor elke euro gestreden moet worden. Dit moet stoppen. We versnellen en verbeteren de schadeafhandeling. Maak voldoende mensen en geld vrij voor een schadeafhandeling waarbij de omgekeerde bewijslast, het zogenaamde bewijsvermoeden, echt voorop staat. Alle gedupeerden die in het verleden een te lage compensatie hebben gehad, moeten alsnog compensatie kunnen krijgen.

 

  1. Eerlijke compensatie waardedaling

De compensatie van waardedaling zorgt voor nieuw onrecht in Groningen. Een nieuwe ramp binnen de bestaande ramp is ondraaglijk. Iedereen heeft recht op een rechtvaardige compensatie van de waardedaling. Ook mensen die eerder een te lage vergoeding hebben gehad.

 

  1. Aanpakken gezondheidsschade

Duizenden Groningers zijn ziek door de manier waarop er door de staat met ze is omgegaan. De laatste jaren is er bij steeds meer mensen sprake van dat de schade door wachten, procedures en niet nagekomen beloftes groter is dan de materiële schade. Dit kan alleen worden opgelost door de oorzaken aan te pakken en te zorgen voor goede zorg. Bovendien moet snel gestart worden met een rechtvaardige compensatie van immateriële schade van volwassenen en kinderen.

 

  1. Steun voor ondernemers en agrariërs

De schade voor ondernemers en agrariërs is gigantisch maar de afhandeling daarvan verloopt vaak nog altijd dramatisch. Per direct moet één organisatie starten met het steunen en compenseren van deze groepen.

 

  1. Monumenten

Red onze monumenten: monumenten en beeldbepalende gebouwen maken Groningen extra bijzonder, toch komt ook de aanpak van schade en onveiligheid nog steeds niet op gang. Beeldbepalende gebouwen dreigen beetje bij beetje te worden gesloopt. Dat ontneemt de ziel van het Groninger land. Onze molens, kerken en boerderijen horen bij het Groninger land. Het cultureel erfgoed en de beeldbepalende gebouwen moeten worden behouden, de schade vergoedt en het erfgoed gered.

 

  1. Toekomst voor Groningen

Geef Groningen Toekomst: de staat heeft ruim 400 miljard verdiend aan de gaswinning in Groningen. Laat Groningen niet berooid achterblijven en vul een miljardenfonds voor het opbouwen van onze toekomst. Groningers weten zelf het beste hoe hun toekomst eruit moet zien, de inwoners moeten daarom zelf zeggenschap krijgen over de besteding van dit fonds. Maak een einde aan het eindeloze gezeur over kosten.

 

Wij Zijn Groninger is een initiatief van de SP © 2022

De verzamelde gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacy-beleid van de SP.

Fotos: SP | Realisatie: Stijn Dekker / SP Webteam

Thema door Anders Norén